ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ

YAYIM KOŞULLARI

·          SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, TÜBİTAK-ULAKBİM, EBSCOhost tarafından dizinlenen hakemli bir dergidir ve yılda dört kez (Mart-Haziran-Eylül-Aralık aylarında) basılmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.Dergide, 250 kelimeyi geçmeyen özeti haricinde tamamı veya bir kısmı daha önce başka bir yerde yayımlanmamış, beden eğitimi ve spor bilimleri alanında güncel, orijinal bilimsel araştırmalar, derlemeler, gözlemler, kısa bilimsel çalışmalar ve akademik haberler yayımlanır. Derleme niteliğindeki çalışmalar, ilgili bilim insanlarından davet usulü talep edilen yazılardan temin edilir.
·          Tüm yazılar, Microsoft Word yazılım programı ile Times New Roman 12 punto, tek aralıklı olarak, kenarlarda 30 mm boşluk bırakılarak ve A4 formunda (210 x 297 mm) tek sütun halinde ve iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır. Yazılar, şekil, çizelge ve tablolar dâhil olmak üzere orijinal bilimsel araştırmalarda 15, derlemelerde 10, gözlemlerde ve kısa bilimsel çalışmalarda 7 sayfayı geçmemelidir.

·          “Yazar isimleri”, “Özet” ve “Kaynaklar” bölümleri ise tek aralık, Times New Roman 10 punto olmalıdır.

·          Orijinal çalışmalar konu başlığı, yazar/yazarların adları, adresleri, özet ve anahtar sözcükler, giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç, teşekkür ve kaynaklar sırası ile hazırlanmalıdır. Konu başlığı, öz, anahtar sözcükler ve tablo ve şekil başlıkları her iki dilde diğer kısımlar ise tercih edilen dilde yazılmalıdır. Ana dili Türkçe olmayan iletişim yazarının çalışmasında Türkçe özet şartı aranmaz. Kısa bilimsel çalışmalarda, giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlemesi yapılmaz. Teşekkür edilecek ise sadece teknik destek ile sınırlandırılmalıdır. Konu başlığı, kısa ve açık olmalı ve küçük harflerle koyu yazılmalıdır. Çalışmaya ilişkin açıklama dipnot işareti ile gösterilmelidir. Yazar/yazarlar, ad ve soyadları koyu olarak belirtilmelidir; soyadları büyük harflerle yazılmalıdır. Özet, tek paragraf halinde, 10 punto ve en fazla 250 kelime olmalıdır. Anahtar sözcükler, alfabetik sıralanmış olarak yazılmalı ve 5 sözcükten fazlaolmamalıdır. Giriş bölümünde, çalışma ile doğrudan ilgili kısa literatür bilgisi verildikten sonra, son paragrafta çalışmanın hipotezi ve amacı yazılmalıdır. Bu bölüm 2 sayfayı geçmemelidir.
·          Yöntem, gereksiz ayrıntıya girilmeden, öz ve anlaşılır biçimde yazılmalıdır. Araştırmanın türü (Tanımlayıcı, Gözlem, Deneysel, Vaka-Kontrol, İzlem vb,), deneklerin karakteristikleri, deneklerin araştırmaya alınma ya da alınmama kriterleri ile birlikte veri toplama aşamasında, kullanılmışsa örnekleme yöntemi, örneklemin temsil yeteneğinin nasıl sağlandığı, olasılıksız örnekleme kullanılmışsa nedenleri yazılmalıdır. Örneklem büyüklüğü, hesaplama yöntemleri, kullanılmışsa güç değeri ve izlem çalışmalarında, sansürlü ve kayıp gözlem oranları ve nedenleri belirtilmelidir. İstatistiksel çözümlemelerde çözümleme yöntemleri ve kullanım nedenleri ile kullanılan istatistiksel işlemlere ilişkinkaynaklara yer verilmelidir.
·          Bulgular bölümünde, veriler kısa bir şekilde açıklanmalıdır. Tablolarda verilen bulguların metinde tekrarlanmasından kaçınılmalıdır. Yöntem ile Bulgular bölümlerinde, alt başlıklar italik, ikinci alt başlıklar ise normal yazı tipiyle belirtilmelidir. İtalik alt başlık paragraf başında yer almalıdır. Resimler en az 1920 x 1280 dpi çözünürlükte olmalıdır. Tablo ve figürler yayın sonunda ayrı sayfalarda verilmelidir. Kısaltmalar, semboller ve ölçüler: Kısaltmalar, kelime veya kelimelerin metinde ilk geçtiği yerde yanlarına parantez açılarak yazılmalı ve sonra metinde geçtikleri yerde kısaltmaolarak kullanılmalıdır; örneğin Spor Genel Müdürlüğü (SGM).
·          Tartışma ve Sonuç bölümünde, veriler literatür bilgilerinin ışığında tartışılmalı ve yorumlanmalıdır. Kaynaklar listesi alfa- betik olarak numaralandırılmalıdır. Kaynak yazımında sırası ile yazar adları kalın, yayın yılı parantez içinde normal, konu başlığı italik, derginin kısa adı ile sayfa numaraları normal ve derginin bölüm sayısı kalın yazı tipi ile yazılmalıdır. Çok yazarlı çalışmalarda en fazla 3 yazarın ismi virgülle ayrılarak yazıldıktan sonra diğer yazarlar “ve ark.” kısaltması ile belirtilmelidir. Metin içerisinde referanslar kaynak numarası ile yazılır, eğer yazar ismi belirtilecek ise sadece yazarın soyadı ile birlikte kaynak numarası yazılır. Kaynak numaraları paranteze alınmalıdır. Metin içinde belirtilecek kaynağın yazar ismi ikiden fazla ise, ilk yazarın soyadı ile birlikte diğer yazarlar “ve ark.” kısaltması ile belirtilmelidir. Metin içerisinde kaynak kullanımında, aynı konuyu bildiren 1 ‘den çok kaynak varsa bunlar küçükten büyüğe doğru sıralanmalı ve sayıları da 5′i geçmemelidir.
·          Dergide yayımlanmak üzere Yayın Alt Komitesi’ne gönderilen makaleler tüm yazarlar tarafından imzalanan “Yayın Hakkı Devri Sözleşmesi” ile birlikte gönderilir. Çalışmada yazar olarak yer alabilmek için gereken şartlar “Yayın Hakkı Devri Sözleşmesi” formunda detaylı olarak açıklanmıştır. Gönderilen çalışmanın değerlendirilmeye alınıp alınmaması Editör’ün yetkisindedir. Yayıma ilişkin kabul veya ret kararı çalışmanın iletişim yazarına iletilir. Yayımlanması uygun görülmeyen çalışmalar iletişim yazarına iade edilmez.
·          Hayvan ve insan deneylerine dayalı bilimsel çalışmalarda “Etik Kurul Onayı Alınmıştır” ifadesi mutlaka çalışmanın yön- tem kısmında yer almalıdır. Yayımlanması kabul edilen çalışmaların basılabilmesi için Etik Kurul Onay Belgesi’nin bir nüshasının dergimize gönderilmesi şarttır.
·          Dergide yayınlanan her türlü makalenin sorumluluğu yazarlarına aittir. Ürünlerin ticari adları ile karşılaştırılmalarınayönelik araştırmalar derginin ilgi kapsamı dışındadır. Araştırmaya konu olan maddelerin ve ürünlerin ticari adlarıkullanılmamalıdır. Latince cins ve tür isimleri italik yazı tipi ile yazılmalıdır.
·          İngilizce Özet kısmı yetkili bir kuruma yaptırılmalı ve belgelenmelidir.

ANKARA UNIVERSITY

FACULTY OF SPORT SCIENCES

SPORMETRE THE JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES

FORMATTING AND STYLE GUIDE

·          SPORMETRE, The Journal of Physical Education and Sport Sciences is a refereed journal, indexed by TÜBİTAK- ULAKBİM, EBSCOhost and being published four times (march-june-september-december) a year. The language of the journal is Turkish or English. Original research articles, reviews, case reports and short communications on all aspects of physical education and sport sciences, which had not been previously published elsewhere in whole or in part except abstract not exceeding 250  words, are published in the journal. Review articles are only be submitted by invitation.
·          Manuscripts (including footnotes, references, figure legends, and tables) should be prepared with the following attributes: 12-point Times New Roman, single-space typed, 3-cm ample margins, sequential line numbering, and A4 page size. Manuscripts including figures and tables should not be exceeding 15 pages for original research articles, 10 pages for review articles, 7 pages for case re- ports and short communications.

·          “Author Names”, “Abstract” and “References” must be 10-point Times New Roman with single-space.

·          Original research articles and case reports must be prepared in the following order: title, author/s, address, abstract, key words, introduction, methods, results, discussion and conclusion, acknowledgement, and references. Sub divisions of int- roduction, methods, results, and discussion and conclusion should not be placed in short communications. Acknowled- gement should be limited to only technical support. Title should be short and clear, and be written with small letters. Explanation/s regarding the study should be indicated as footnotes. Author/s should be indicated as first and last name. Last name/s should be written with capital letters. Abstract should be written as a single paragraph notexceeding 250 words with 10 pt. Key words up to 5 words should be written alphabetically. Introduction limited to 2 pages should include the literature review related to study. The purpose/s and hypothesis of study should be indicated in the last paragraph of introduction.
·          Methods should be brief, clear, and without unnecessary details. Type of research (descriptive, observation, experimental, case-control, follow-up etc.), characteristics of subjects, inclusion and exclusion criteria, sampling method if it was used in conjunction with the data collection phase, and reason for sampling method without probability if it was used should  be indicated. Sample size and its calculation method, power value if calculated, and censored and missing numbers sho- uld be indicated. Statistical analysis and its software applications should be indicated.
·          Results should be explained briefly. Information stated in tables or figures should not be repeated in the text. Subheadings should be typed with italic and second subheadings should be typed with normal fonts in both methods and results secti- ons. Subheadings in italics should be placed at the beginning of the paragraph. Images should be at least 1920 x 1280 dpi resolutions. Tables and figures should be placed into separate sheets as a last part of manuscript. Abbreviations, symbols ant units: Abbreviations should be placed in parenthesis next to word/s written first time and then they should be used as abbreviations in the text i.e., General Directory of Sport (GDS).  Discussion and Conclusion should include the interpretation of present study results with other study results indicated in reference list.
·          Reference list should be numbered alphabetically. Each reference should be ordered with author’s name in black, parent- hesized publication year in normal, title in italic, and short name of journal and page numbers in normal and its volume number in black font. For references with more than 3 authors, only the first 3 authors should be listed, followed by “et al.” In the text, references must be cited with number, and if name of author was indicated, just last name should be writ- ten before the reference number. If more than two authors were present in the reference, just last name of first author fol- lowed by “et al.” should be written in the text. In a single sentence, numbers of references should be limited to 5 ordered from small to higher number.
·          Manuscript with copyright release form signed by all authors should be submitted to: “Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, 06830 Ankara, Türkiye”. Conditions regarding for authorship was explained in the copyright release form. Publication process regarding evaluation of manuscript is at the discretion of the Editor. Acceptance or denial deci- sion regarding manuscript will be sent to corresponding author. Manuscript that was not accepted for publication will not be returned to corresponding author.
·          Studies based on animal and human experiments should include an approval statement of Ethical Committee in the mate- rials and methods section of manuscript. A copy of Ethical Committee Certificate must be sent to Editor for accepted ma- nuscript for publication so that manuscript can be printed in the journal.
·          Authors are responsible for the article published in the journal. Studies comparing products with trade name are not interest of this journal. Any materials or products used in the study should not include their trade names. Genus and species names in Latin should be indicated with italic font.
·          The English abstract should be done and documented by an authorized institution.